Styreverv i Eureka

I likhet med andre linjeforeninger med organisasjonsstruktur har Eureka et styre bestående av åtte valgte medlemmer, hvis ansvar er organisering og drift av linjeforeningen. Selv om styret skal ha et godt samarbeid mot felles mål, hvor ansvar og arbeidsbyrde fordeles mellom styremedlemmer, er det viktig at hver enkelt stilling i styret har klare og presise ansvarsbeskrivelser. Slik blir det også lettere for medlemmer som ønsker å stille til valg å vite hva stillingen de de sikter mot innebærer.

Nedenfor følger en liste over styreverv i Eureka Linjeforening og offisielle beskrivelse av vervene. For en mer spesifikk innsikt i et vervs ansvarsområder, se underpunktene av §4 i Eurekas vedtekter, som finnes her.

Styreleder / Linjeforeningsleder:
Foreninger med demokratisk valgt styre må ha en styreleder. Styreleder koordinerer, og bidrar til, styrets arbeid og samarbeid, samt kaller inn til og planlegger styremøter, gjerne i samarbeid med nestleder. Hun/han leder styremøtet og tar imot generelle henvendelser fra medlemmer i foreningen. Leder har videre et ansvar for å representere linjeforeningen i eksterne saker og i linjeforeningsforumet, samt avgjøre saker hvor styret ikke oppnår enighet.

Nestleder:
Foreninger med demokratisk valgt styre bør ha en nestleder. Nestleder tar over styreleders ansvar i tilfelle fravær og bistår leder og styremedlemmer der det trengs, og deler ansvar for linjeforeningens e-post og postkasse med leder. Nestleder fungerer også vanligvis som referent ved styremøter. I tilfelle styreleders frafall, tar nestleder over som fungerende leder til supplementeringsvalg kan avholdes.

Økonomiansvarlig / Kasserer:
Økonomiansvarlig fører regnskap og budsjett, sørger for at medlemskontigenter blir innbetalt, og at linjeforeningens økonomi er strukturert. Økonomiansvarlig samarbeider derfor ofte med sosialt ansvarlig og turansvarlig for å holde styr på inntekter og utgifter ved arrangementer i regi av linjeforeningen. Økonomiansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over linjeforeningens regnskap og økonomi, og har overordnet ansvar for alle søknader om økonomisk støtte.

Medieansvarlig:
Medieansvarlig er ansvarlig for medier, kommunikasjon og promotering. Dette innebærer et ansvar for at linjeforeningen og styret er lett tilgjengelig online, via sosiale medier, etc, og at disse kanalene er oppdaterte og i bruk. Av dette utgår også et ansvar for kommunikasjon; internkommunikasjon mellom styre og medlemmer, og eksternkommunikasjon (promotering). Medieansvarlig samarbeider derfor ofte med sosialt ansvarlig og turansvarlig om å promotere og bevisstgjøre medlemmer på turer og arrangementer i regi av August 2015 linjeforeningen. Medieansvarlig fungerer også som redaktør for linjeforeningsmagasinet SerEØS som utgis en gang i semesteret. I tillegg har vedkomne ansvar for opptrykking av materiell til linjeforeningen.

Sosialt ansvarlig:
Sosialt ansvarlig har hovedansvar for sosiale arrangementer som fester, quiz, julebord, vårfest, etc. I dette inngår å reservere lokale og gjøre avtaler med utleiere, og legge planer for arrangementene, samt (i samarbeid med medieansvarlig) bevisstgjøre medlemmer på arrangementet. Sosialt ansvarlig er også faddersjef i fadderuka ved begynnelsen av kommende studieår, og har dermed, i samarbeid med de som stiller som faddere, et ansvar for å planlegge og gjennomføre fadderukene for Eureka.

Turansvarlig: Turansvarlig er ansvarlig for linjeforeningens årlige turer (henholdsvis Åre og Brussel annethvert år); planlegging av tur og faglig/sosialt opplegg, arrangering, påmeldelse/betaling (i samarbeid med økonomiansvarlig) og bevisstgjørelse (i samarbeid med sosialt ansvarlig og medieansvarlig). I tillegg kan turansvarlig samarbeide med sosialt ansvarlig og resten av styret for å arrangere mindre turer i løpet av året (“blåtur” etc.).
Turansvarlig velges for 4 semestre (2 år).

Karriereansvarlig:
Karriereansvarlig er ansvarlig for bevisstgjørelse blant medlemmer rundt hva de kan benytte sin utdanning i Europastudier til. Karriereansvarlig arrangerer diverse sammenkomster med gjesteforelesere med hensikt å opplyse om mulighetene ved studiet. Karriereansvarlig arrangerer også (med hjelp) Eurekas egen karrieredag, og skal fungere som et bindeledd mellom Eureka og relevante deler av næringslivet.

Kjelleransvarlig:
Kjelleransvarlig er Eurekas representant hos Dragvollkjelleren, og sørger for at relevant informasjon om kjellerstyrets aktiviteter når frem til Eurekastyret, og omvendt. Som del av dette må kjelleransvarlig være frivillig ved Dragvollkjelleren. Kjelleransvarlig har også ansvar for å booke Dragvollkjelleren til arrangementer i regi av Eureka.

Fra linjeforeningens vedtekter:

§4.3 Styremedlemmenes funksjoner og ansvar
– Alle styremedlemmer forplikter seg til å følge arbeidsoppgavene som er vedtatt i vedtektene og arbeidsprogrammet.
– Alle styremedlemmer er ansvarlige for å få gjennomført arbeidsprogrammet.
– Etter endt periode skal alle medlemmer av styret skrive erfaringsrapporter for å sikre kontinuitet i styrets arbeid
– Alle styremedlemmer er selv ansvarlige for eventuelle komiteer de har opprettet innenfor sitt ansvarsområde.
– Etter valg av nytt styremedlem følger en overlappsperiode på én måned, der avtroppende styremedlem skal sørge for praktisk og teoretisk erfaringsoverføring til påtroppende medlem. Avtroppende og påtroppende styremedlem vil i denne perioden dele vervets arbeidsoppgaver så langt det er mulig.

§4.4 Styremøter
– Styremøtene er lukket for andre enn styremedlemmer i linjeforeningen. Styret kan ved konsensus invitere utenforstående ved behov.
– Styremøtene ledes av styreleder.
– Styret fatter beslutninger ved flertall.
– Medlemmer av styret har en stemme hver.
– I saker der det er umulig å oppnå enighet har leder to stemmer.
– Møtereferatet skal signeres av alle oppmøtte styremedlemmer.
– Møtereferatet skal i etterkant av møtet offentliggjøres for alle Eurekas medlemmer, på nettside og på sosiale medier